Algemene voorwaarden van The Chicken Man

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij, en betalingen aan The Chicken Man. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant van The Chicken Man te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Verklaring eigen gebruik

Producten, gekocht bij The Chicken Man, zijn voor persoonlijk gebruik van de klant bestemd. In geen geval mogen producten worden doorverkocht aan derden, tenzij anders overeengekomen. Er mag geen gebruik worden gemaakt van de merknaam noch het logo van The Chicken Man tenzij op uitdrukkelijke aanvraag en goedkeuring.

Producten

The Chicken Man is een warme bakker. Producten worden met de hand gemaakt. Vorm, kleur, textuur, smaak en gewicht van een product kunnen afwijken van de beschrijving ervan en van de foto, getoond bij het product. Bij brood kunnen bovendien, door verschillen in de regio’s van herkomst en van de oogstkwaliteit van het graan, schommelingen ontstaan in textuur en smaak. Dit is geen tekortkoming van het product, maar het resultaat van een handmatige productie.

Allergenen kan u steeds navragen aan onze werknemers in de winkel. Let op: ingrediënten van onze producten kunnen steeds veranderen, gelieve steeds de laatste versie aan onze medewerkers te vragen.

Prijzen

Prijzen van The Chicken Man zijn vrijblijvend. The Chicken Man accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. The Chicken Man behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, loonkosten of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling in de winkel, per telefoon of via de webshop, is de overeenkomst een feit. The Chicken Man behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een aanbetaling (geldt niet voor de webshop).

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is op deze website niet van toepassing. De producten die u terugvindt op onze webshop hebben maar een beperkte houdbaarheidsdatum. De mogelijkheid tot retourneren valt bij ons dus weg. Wij vragen dan ook om bij het afhalen van uw bestelling, uw bestelling nog eens extra te controleren, zodat er zeker geen misverstanden zijn. Uw bestelling wordt ook niet door ons verzonden, deze moet u afhalen in de winkel van The Chicken Man op de datum die door u werd gekozen.

Betaling

De klant voldoet bij The Chicken Man aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt “Bestellingen” bedoelde overeenkomst, middels verschillende manieren te betalen via de webshop, of met PIN/contante betaling in onze winkel in het geval van een telefonisch of ter plekke geplaatste bestelling, tenzij anders besproken.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na ontvangst te keuren. Manco's en bij ontvangst zichtbare gebreken dienen binnen een dag na ontvangst bij The Chicken Man te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende. Klachten dienen telefonisch of per e-mail webshop@thechickenman.be bij The Chicken Man te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen, en bij voorkeur met toevoeging van een foto van het betreffende product. The Chicken Man heeft de keuze het desbetreffende product tegen redenering daarvan te vervangen voor een nieuw product dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van The Chicken Man over naar de klant, zodra de overdracht van de producten aan de klant heeft plaatsgevonden.

Aansprakelijkheid

The Chicken Man is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van The Chicken Man is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van The Chicken Man komen. The Chicken Man draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto's en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt The Chicken Man eveneens geen verantwoordelijkheid. The Chicken Man is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en The Chicken Man tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van The Chicken Man Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door The Chicken Man uitgesloten.

Diversen

Ingeval van overmacht heeft The Chicken Man het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk of telefonisch mede te delen en zulks zonder dat The Chicken Man gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan The Chicken Man kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met The Chicken Man geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van The Chicken Man. Niets uit uitgaven of publicaties van The Chicken Man mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Chicken Man.

Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van The Chicken Man. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Leuven.